Шы?армашылы? жоба оригами

Pages:     | 1 |  ...   | 2 | 3 |

4

| 5 | 6 |  ...   | 13 |

-- [ Страница 4 ] --

рбір ата-ана зіні баласын ебекор, отбасыны, еліні аморшы азаматы етіп трбиелеуге міндетті. Бл міндет рбір оушыны ебекке баулу жмыстарынан басталатынына тере мн беру ажет.

Оушы ебегі дегеніміз не? Е бірінші, оушы ебегі - оны шы?армашылы? жоба оригами сабаа зірленуінен крініс алады. Оушы саба зірлеуге анша уаыт жмсайтыны, оны аншалыты тыылыты орындайтыны, ебегіні нтижесі андай болатыны - оны жмыс абілеттілігіні крсеткіші. Баланы абілеттілігі аз болан жадайда, ол саба зірлеуге кп уаыт жмсаса да, нтижесі жоары бола бермейді.

Жан-жаты ойластырылып жасалан кн тртібі оушыны уаытты дрыс, масатты пайдалана білуіне, кнделікті трмысы мен мір тіршілігіне баыт-бадар жасап, жол-жоба нсайды. Бл оны білімге де, іскерлікке де йретіп, ебекке дадыландырады. Жасы мінез, жарасымды ылы, негелі іске трбиелейді. Сондытан рбір ата-ана баласыны кн тртібіне жете назар аударып, оны з уаытында орындалып отыруын адаалауа тиіс. Ал мндай детке баулуда ата-ананы жеке негесі шешуші міндет атарады. Сондай-а оларды бала ебегіне тиісті назар аударып, оны белгілі масата баыттап отыруыны да ерекше мні бар.

Отбасындаы ебек трбиесін мектептегі трбиені ажырамас бір блімі деп таныанымыз жн. йткені, оушы мектептен келген со, саба оумен шектелмейді, й шаруасында ата-анасына кмектеседі, трлі бйымдар жасайды, шеберлікке тселеді. Бл оушыларды німді ебекке араласып, ксіптік білімді мегеру кздері. Сондай-а, бала ртрлі нсаларды бейнелеп сурет салып, саз аспаптарымен уестеніп, н орындап кркемнермен айналысады.

Оушыны отбасындаы бл ебегін эстетикалы трбиеден бліп арауа болмайды. айта эстетикалы таламын рістетуде, трбиелеуде ыпалы тиерлік мселе деп тсініп, баланы бл ісін дамыта беруіне жрдемдесу керек. Ал шкіртті й шаруасына араласып, ата-анаа олабыс жасау кезідегі ебегін: ааш кесу, отын жау, су келу сияты жмыстарын дене трбиесінен бліп арауа болмайды. айта дене трбиесімен бірлікте араан жн.

Баланы отбасындаы ебегі - жалпы оамды ебекті бір блігі. рбір отбасы кішкене жым болып, осылардан барып лкен жым рылады. Олай болса, баланы отбасы масаты шін атаран ебегі оамды мазмна ие болады, оны ебекке сйіспеншілігін дамытып, ебекке кзарасын алыптастырады. зіні мір жолын, келешегін дрыс белгілеуге ммкіндік береді.

Бала ебегін белгілі масата баыттаан абзал. Ол зі атаруа тиісті жмысты маызын айын тсінетін болсын. Олара тапсырылан жмыс отбасы мшелеріні мддесі мен масатына сйкес жне ажетті іс боланы жн. Мндай жадайда баланы ебекке ыыласы артып, ебек уанышына бленеді.

Баланы йде ебекке трбиелеуді басты шарттарыны бірі ебек рбір адамны детіне айналсын. Ал ебек дегенде оны тек ауыр жмыс, кш жмсалатын іс деп тсінуге болмайды. Айталы, ыдыс-аяты жинастыру, зінен кіші бауырларыны ойыншытарын реттеуге жрдемдесу, т.б. істерді айсысын болса да бала з еркімен атаратындай траты детіне айналдыру керек.

Бала трбиесіні е негізгі блігі - ебек трбиесі, ол е уелі кнделікті трмыста алыптасады да, мектепте дами тседі. Бала жанжаыны, оршаан адамдарды, туыстарыны ебек негесіне еліктейді. Мысалы, кейбір балалар жргізуші, дрігер, шыш, инженер, машинист, аспаз болып ойнайды. Осындай бала ойынына мн беріп, баыт сілтесе, оны келешек мамандыын тадауына да септігін тигізеді. Баланы жастайынан ебекке дадыландыру, оларды зілген тймесін зі адауынан, киімін жууынан, ыдысаяты жинастырып, тсегін жинауынан басталады. Біра, кейбір атааналар бларды балаларына йретпейді. Мндай жмыса осуды ыайсыз, ят деп санайды. Жас ой, кезінде йренер дейді.

Баланы й ішіне олабысын тигізе оюа мар келетінін біз жоарыда айтанбыз. Біра, «Бала, баланы ісі - шала» дегендей оларды ісінен шалаайлы, абілетіні жетіспеушілігі жиі байалады. Мндай жадайда рбір ата-ана баласыны шама-шары мен психологиялы ерекшеліктерін жете біліп, ажырлы жмыс істеп, сбиін ебекке баулып, оны уанышын блісуге, ошеметтеуге міндетті.

Баланы й тіршілігіне баулыанда оны ынтасымен, уаытымен есептесіп, тіл тауып жмсай білу абзал. Бала тілін білмесек, бабын таба алмаса, оны ебекке ынтасы тмендейді жне ол трлі сылтаулар тауып, тапсырманы орындамауа тырысады. Мндай жадайда ата-ана балаа рсып, зорлап, жылатып, ренжітіп айтанын істетеді немесе брін де здері істеуге тырысады. Мндай балалар жмыса немрайлы арап, тапсырманы ересек адамдарды ренішінен тылу шін, селос істей салатын болады. Осыдан барып сала, жалау адам пайда болма. Бір кініштісі, ата-аналар баласын жмыса жауапсыз арауа йретіп, з бетімен жре беруге баулып, асауса етіп шыарады. Бл - аса ауіпті трбие.

Мектеп тжырымдамасына сйкес баланы отбасында ебекке трбиелеуде оу, ой ебегіне трбиелеуді де маызы зор. Трбиені бл саласы баланы дене ебегіне трбиелеуге араанда бір саты болса да дрыс жола ойылан. йткені, сіресе, ала жадайында йде ебекті трлері шамалы екені баршамыза тсінікгі жайт.

Талаптылар, детте, мектепті бітіргеннен кейін з Отанына кбірек пайда келтіретін мамандыты игеруді жн креді. Бл шін ерте бастан-а те жасы оу керек екенін, білім мен ылымды игеру ажеттігін білгендері абзал. Мектеп пен отбасы бірлесіп, балаларды оу жмысында кездесетін иындытарды жее алатындай дрежеде трбиелеуге міндетті. Оу, тынымсыз ебек ету, зіні барлы кшін жмсау, кездескен иындытарды біліміне сену рухында жеуге жол ашсын. Мндай трбие болмаан жерде оушы «мен ешнрсе білмеймін», «мен бл есепті шыара алатын емеспін» деп жігерленбей, ешнрсеге мтылмайтын пиылдара тап болады.

йде жмысты жемісті жне уаытында орындай алмау, оны дрыс йымдастыра білмеу сабаты нашар лгеруді басты себептеріні бірі. негелі ата-аналар мектеппен бірлесіп, з балаларыны йдегі оуын дрыс йымдастыруа тырысады. Бл мселе жайында маліммен аылдасады, балаларыны й тапсырмаларын алай орындайтынын баылайды. Мектепте жиі болып, балалары-ны кнделіктерін мият арап, оларды сабатан алан бааларына зер салады.

Балаларды мектепте оыту жаа бадарлама мен оулыа байланысты жаа талаптара сай белгілі бір жйемен, оны мегерту тртібімен жргізіледі. Сондытан оушыны рбір себепсіз алдыран сабаы оны тиянаты білім алуына бгет болып, олылы туызады. Міне, сондытан ата-аналар балаларыны сабатан себепсіз алмауын жне мектепке кешікпеуін адаалауа дадылануы ажет.Сонымен, ебекке трбиелеуді бала мірінде алар орны ерекше. Бл - бала трбиесіне жауапты рбір адамны орындауа тиісті аидасы.

олданылан дереккздер тізімі:

1. оянбаев Б. Педагогика. Алматы, 1998.

2. Бала ытары туралы конвенция 1989жыл 20 араша.

МЕКТЕП ОУШЫЛАРЫНЫ ЖЕТКІНШЕКТІК

КЕЗЕДЕГІ МАЗАСЫЗДЫА БАЙЛАНЫСТЫ ТРТІП

БЗУШЫЛЫТЫ АЛДЫН-АЛУ ЖАДАЙЛАРЫ

–  –  –

Елбасымыз Н.. Назарбаевты «азастан жолы-2050:бір масат, бір мдде, бір болаша» атты халыа арнаан Жолдауда айтыландай, мірді баа жетпес ндылыы-отбасындаы бала трбиесі, р балаа, бала болашаына кп кіл блу ажеттігін баса айтты. Отбасы, ке мен бала, бала мен ана мселесіне тотала отырып –«Бала трбиелеу - болашаа лкен инвестиция»деуінде де лкен мн жатыр. Бны барлыы «Мгілік ел» лтты идеяны олдап, ата-бабадан алан адами ндылытарды, мдениетті сатап, жасспірім жеткіншектерді бойына сііріп, дамытуа баытталан рекет екенін тсінуіміз керек.

Жастарымыз жан - жаты білімді, техниканы жетік білетін, кез келген бастамасынан нтиже шыара алатын болуы тиіс дейді.

Осындай биік белестерге жету шін жасспірімдер бойында мазасызды, алаасарлы, орыныш, сенімсіздік сияты психологиялы келесіздіктер болмау керек.

Жеткіншектік кезе- жасспірімдерді дамуындаы жас ерекшелігіне ерекше мн берілетін е бір «тпелі», «бетбрыс», «иын»деп саналатын кезедерді бірі. Бл атауларда осы жасспірім бойында болатын, мірді бір кезеінен екіншісіне тумен байланысты даму процестеріні крделілігі мен маыздылыы.

азіргі кезде балаларды арасында мазасызды те ке ріс алып келеді. Оан бірнеше факторлар сер етеді жне мазасызды жадайы зекті проблемалар атарында.

Жеткіншекті жеке басы дамуыны аса маызды факторы-оны зіні ауымды леуметтік белсенділігі, ол белгілі бір лгілер мен игіліктерді игеруге, лкендермен жне жолдастарымен, аырында зіне анааттанарлы арым- атынас орнатуа зіні жеке басы мен зіні болашаын жне ниетін, масаты мен міндетін жзеге асыру рекеттерін жобалап баыттауы.

В.С. Мухина бойынша жеткіншектік кезені шектері шамамен бес-сегізінші сыныптарда оитын кезенен, 11-12 жастан, 13-14 жаса дейінгі аралыты амтиды. Осы бір е ыса астрономиялы уаыт ішінде жеткіншек з дамуындаы е лкен жолды жріп теді.

Бл жолды зімен, зіні жне басалармен тетін ішкі атыыстары арылы сырты серлерді кмегімен жеке адамды сезімдерін жинау арылы жріп теді. Сонымен атар дние оан біршама дем беріп жігерлендіре тседі.

Осы тап болан дние балаа аншама згеріс келеді. Яни бала дниедегі ртрлі стихиялы жадайлармен кездеседі. Мазасызды баланы жетілуіне кедергі келтіретін бірден бір себеп болып табылады. Мазасыздыа айдан тап болады?- деген сра кпшілік ата-ананы, мектептегі малім, педагог-психологты толандырады.

Жасспірімдерді бойынан кпшілік жадайда з-зін іс-рекетте, арым-атынаста мінез - ерекшеліктері мен жеткілікті дамымаан жаымсыз асиеттерді салдарынан з-зін мегере алмау дадысынан, тйыталып, іштегі сезімімен блісе білмеуі агрессиялы жадайа душаретіп, мазасыздыа бой рып, ойланбастан тез ашуа берілетін жадайлары да кездеседі. Атап айтса: траты жан-жаты дрыс трбие берілмеу салдарынан, білім дегейі тмендеп, мазасызды, з-зіне сенімсіздік, уайымдаушылы пен орыныш, з-зін жек кру, рейлі сезімде жру, тірік айтуы, зіндік ойды болмауы, досын тсініп тыдай білмеуі, з рбысымен, лкен адамдармен ата-анасымен жылы арым-атынас жасау дадысыны жетіспеушілігінен мазасызды салдарынан кикілжі жадайлара тседі. Бл жадайлар сіресе жасспірім оушылар арасында кезігеді. Жасспірімдерді психологиялы ерекшеліктерін ескеретін болса, олар тез еліктегіш, не бір теріс ісрекетке ойланбастан кіріп кететін иілгіш кезе. з-зін стай алмай, нашар топа кіріп, шылым, шарап, сыра, насыбай т.б. олданады, долылы танытып, тыырыа тіреледі. Жоарыдаы жадайлара, байланысты мектептегі жасспірімдерді зіндік менін ашып, зін-зі саналы танып дамытуы шін ртрлі жаымсыз жадаяттардан алдын алу шін, ішкі жан дниесін ашып ол шын беріп, тзету, дамыту жмыстарын жргізу керек.

Олай болса, мазасызды деп- баланы кйзелісі, белгілі бір ойларды толандыруы, сенімсіздікті бой алуы, ортада зін еркін сезіне алмауы болып табылады.

Мазасыздыты болдырмауа з ортасыны, маайындаы адамдарды жаымды ыпалдары сер етеді. Е басты ата-ана мазасыздыты алдын алу шін баламен те тыыз арым- атынаста жмыс істеу ажет.

1. Ата-ана ыпалы. йдегі ата-ана баласымен ркез оны толандырып жрген проблемасын срап, кмек ажет емеспе деп з сынысын жасап, мектеп жадайын срааны жн. йткені бала зіні ара сйер адамы бар екеніне кміл сенуі ажет. Сенімсіздікті бірден-бір жою тсілі. Ата-ана немі зіні лкен екенін айта беруден грі, бір ст зін баласыны орнына ойып, оны тсіне білуі керек.

Яни керек кезде жан дос бола алу да шеберлік. з отбасында зін еркін сезінген жасспірм барлы ортада орнын таба алады. Ал ата-ана кмегі оан ауадай ажет.

2. Досыны ыпалы. Дос деген бала шін жрегіні жарты зіндісі болып табылады. Досты жан кйзелісі кезінде маыздылыы брінен де жоары болады. Яни ол досына «сен жеесі», «сен істей аласы » деген анатты сздерді айтатын болса те жасы. з досыны мазасызданып жргенін сезгенде моральды трыдан болсада кмек берсе жеткілікті.

3. з сыныптастарыны ыпалы. Бес сауса бірдей емес дегендей кейбір балалар з кешілігін кріп (мысалы:ттыып сйлегендіктен мазасызданады. азір сйлесем кледі, маза етеді деген) ртрлі ойлар мазалайды. Керісінше сені олынан брі келеді, сен істейсі, айта аласы деп жігерлендірсе бала зіне сене бастайды.

Осындай дрежеге жету шін тек жолдастарыны аылыны дрежесіне сену керек. Аылды адам кімді де жадырата алады дегендей, кез келген жасспірім кпшілік уаытын жоражолдатарымен ткізеді. Яни досты рлі басты болады.

4. Педагог-психолог ыпалы. Мектептегі психолог бала ішкі жан дниесіні жарааттанбауына, трбиесіне ыпал ететін адам.

Оушылармен тыыз арым-атынастаы мектеп психологы баланы андай екенін ртрлі тренингтік ойындар барысында баылап, жетілуі андай дрежеде екенін зерттеу жмыстарымен де салыстыра дрыс жаа баыттайды. Мазасыздыы бар балалармен жеке, жасы, ыайлы жерде отырып, сйлесіп жмыс жргізу рдайым нтиже шыарады.

Жасспірімдерді мінез – ерекшеліктерініні дамуына кері сер ететін тлалы асиеттеріні жадайы.

(6а-8а сынып жасспірім 65 зерттелінуші) Диаграмма 1.

40 2013-2014 20 2014-2015

–  –  –

Диаграмма 1-ден кргеніміздей автопортрет проективті дістемесі бойынша алынан 2013-2014оу жылында араша айындаы диагностикалы жмыс орытындысында: арым-атынаста тйы – 50%, агрессиясы бар - 44%, орыныш сезімі бар - 36%, интеллектісі тмен - 40% болан жасспірім оушыларды мінез-ерекшеліктерін психологиялы трыда алыптастыру шін, жоспарланан трде тренингтік тзету-дамыту жмыстары іске асырылды. Нтижесінде биылы 2014-2015 оу жылы интеллект 11%-а, арым-атынас-15%а азайып, агрессия-15%-а азайан.

1.а) орыныш сезімін алу

б) кіл-кйін ктеру

в) досты арым-атынас тудыру, адамгершілікке баулу.

г) мазасыздытан арылту туралы тренингтік ойындар, пікір таластар жргізілді.

2.р оушы жайлы сынып жетекшісімен пн малімдеріне ескертіліп, оушымен жекелей бірлескен жмыстар йымдастырылды.

3.Ата-анамен жекелей баласы жайлы гіме жргізілді.

орытындысында, салыстырмалы мониторинг крсеткіштерінен жасспірімдерді мінез-ерекшелік жаымсыз асиеттеріні тмендегенін кріп отырмыз.

«зін - зі баалау »- дістемесі бойынша оушыларды зздерін баалау жадайлары.

аа (6 -8 сынып жасспірім 65 зерттелінуші ) Кесте-1 Дегейі 2013-2014 оу жылы 2014-2015оу жылы жоары 9% 18 % орт / жоары 36 % 46 % орта 44 % 31 % тмен 12 % 5% Кесте 1-ден кргеніміздей, «зін- зі баалау» дістемесі бойынша тестілеудегі масат: жеке тла бойына коммуникативті арым-атынас дадысын алыптастыруа, баса адамды тсінуге, зіні жне баса адамны тртіп трткілерін тсінуге, адамдармен конструктивті арым-атынас дадысына йретіп, абілетін дамыта отырып, келешек мір масатын анытап, жоспарлауа баулу болып табылады. Мысалы: «Мен кіммін?», «арым-атынас дадысы», «Мені бгінгі жне келешек мірім», «Мен андаймын?», «Мен неге уаытты жеткізе алмаймын?», «Мен жне конфликт» т.с.с оушыларды сраныстары бойынша тзету ойын жаттыулары жргізілді.

«Мен позиция» трысы бойынша тлалы орны аныталды.

(7-8 сынып оушылыры) Кесте Оушыны тлалы 2013-2014 2014-2015 орны оу жылы оу жылы Адекватты тла 34 % 59 % Жоары позициядаы 46% 33 % тла Тмен позициядаы тла 20 % 18 % Кесте 2 - тегі тмен позиция крсеткен оушылармен «Маан сен!», шаын топта «з - ара тсінушілік анытамасы»жаттыулары, жекелей гімелесу, кеес беру сияты тзету жмыстары жргізілді.салыстырмалы кестелермен диаграммалардан крдік.

орытындылай келе, мектеп оушыларыны жеткіншектік кезедегі мазасыздыа байланысты тртіп бзушылыты болдырмай алдын-алу жмысында жасспірімдерді бойындаы зіндік менін ашып, зін-зі саналы тануын, мінез ерекшеліктерін зерттеу жмыстары арылы анытап, ортындылау орынды. Сол сияты ртрлі жаымсыз жадаяттардан алдын алу шін, ішкі жан дниесін ашып ол шын беріп, зерттеу ортындысына сай арнайы бадарламалар жасалып, жргізілген тзету, дамыту жмыстары з жемісін бергенін крдік.

дебиеттер тізімі:

1. Р Білім бадарламасы 2011-2020 жылдара арналан.

2.Анн Л.Ф. Психологический тренинг с подростками. – СПб.:

Питер 2004. – 271 с.: ил. – (серия «Эффективный тренинг»)

3. Большаков В.Ю. Психологический тренинг. М., 1994.

4.Льюис Д. Тренинг эффективного общения. – М., 2002.

5. Большакова В.Ю. Психотренинг. Социодинамика, игры, упражнения – СПб., 1994.

6. Вачков. И.В Основы технологии группового тренинга.

Психотехники. – М., 2001.

7. Кузьмина Н.В., Реан А.А. Профессионализм педагогической деятельности: Метод.пособие.СПб.- Рыбинск,1993,54 с.

СОЦИАЛЬНО – ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ

В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ

–  –  –

Человек - главное богатство страны Н.А.Назарбаев На сегодняшний день защита прав и законных интересов детей является одним из самых приоритетных направлений государственной социально-правовой политики Казахстана.

Поэтому в 2002 году был принят Закон Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан», от 8 августа 2002 года №345-II.

Настоящий закон регулирует отношения, возникающие в связи с реализацией основных прав и интересов ребенка, которые гарантируются Конституцией Республики Казахстан.

В данном законе определены цели государственной политики в интересах детей, их основные права и обязанности, отдельно выделены главы, посвященные взаимоотношениям ребенка в семье, ребенка и общества, права ребенка-инвалида, права ребенка оставшихся без попечения родителей.

Основными целями государственной политики в интересах детей являются:

1) обеспечение прав и законных интересов детей, недопущение их дискриминации;

2) восстановление их прав в случаях нарушений;

3) формирование правовых основ гарантий прав ребенка;

4) содействие физическому, интеллектуальному, духовному и нравственному развитию детей.

Ребенок имеет право на охрану здоровья, право на индивидуальность и ее сохранение, право на жизнь, право на жилище, на образование, право на государственную помощь.

Если родители, при выплате пособий и иных выплат на детей используют их не по назначению, и если это ущемляет интересы ребенка, то соответствующие органы в интересах ребенка предъявляют иск о возмещении ему необоснованно израсходованных средств.

Каждый ребенок обязан соблюдать Конституцию и законодательство Республики Казахстан, уважать права, свободы, честь и достоинство других лиц, государственные символы Республики, заботиться о нетрудоспособных родителях, сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.

Если же ребенок совершил противоправное деяние, то он несет за это ответственность. А органы, которые назначают вид наказания должны учитывать условия жизни и воспитания ребенка, уровень психического развития и т.д.

Данный закон определяет, что каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, имеет право знать своих родителей и на проживание с ним. Ребенок имеет право на встречи и общение с отдельно проживающим родителем.

Если ребенок – инвалид, то он имеет равные права со здоровыми детьми, права на полноценную жизнь. Также ребенок – инвалиды вправе получить образование соответствующее его физическим, умственным способностям и желаниям.

В Талдыкорганском Медицинском колледже обучаются 1200 студентов из них 32 студента из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

С ними ведется большая работа по социальной, психологической поддержке и адаптации:

бесплатное обучение в колледже, предоставление им за время обучения компенсации на питание, компенсации на покупку одежды и обуви, предметов личной гигиены, бесплатное проживание в общежитии, бесплатного проезда на городском транспорте, а также организация отдыха и лечения в санаторно-оздоровительных учреждениях.

В колледже и общежитии работают спортивный и тренажрный залы, оснащнные новейшим оборудованием, ведут работу спортивные секции по настольному теннису, общефизической подготовке, футболу, волейболу и баскетболу.

Большое внимание уделяется трудовому и профессиональному воспитанию студентов, прежде всего через проффесиональные кружки, которые созданы при кабинетах и лабораториях колледжа.

На протяжении всего учебного года проводится большая работа по адаптации студентов, проживающих в общежитии. Воспитатели регулярно проводят вечера отдыха, дискотеки; преподавателями ежемесячно устраиваются различные викторины, конкурсы, беседы разнообразные по формам и содержанию: «Природа и окружающий нас мир», Учимся общению», «Поговорим о здоровье», «Секреты общения», «Мисс хозяюшка», «Права и обязанности студентов», и др.

В общежитии регулярно проводятся консультации по учебным дисциплинам. С 2010 года в колледже работает кабинет психологопедагогической службы, которая оказывает психологическую помощь детям сиротам, ежегодно проводятся акции в детском доме Айналайн, к 20летию фонда Бобек так же проведена акция АялыАлакан В ноябре 2013 года в рамках общереспубликанского мероприятия в колледже проведена акция «Добрая сказка». Студенты колдежа организовали благотворительный концерт с подарками для воспитанников Центра Адаптации Несовершеннолетних. Эта акция имела огромный воспитательный успех для наших студентов, так как будущие медицинские работники должны владеть такими качествами как милосердие, гуманность, патриотизм. Психологом колледжа разработан план мероприятий по программе "Социальной адаптации детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – студентов Талдыкорганского Медицинского колледжа" План

Цели и задачи программы:

- Выявление и анализ проблемы в структуре личности подростков, препятствующих их социальной адаптации в новых жизненных условиях. - Дать подросткам представление о влиянии психического состояния и особенностей психики человека на его жизнь, отношения с другими людьми и возможностях психологической консультативной помощи в трудных жизненных ситуациях.

- Оказание психологической помощи в решении индивидуальных конфликтах и конфликтных ситуациях, преодоление вредных внутренних установок, поиск и активизация внутренних резервов с целью полноценной социализации, самореализации и личностного роста, помощь в приобретение знаний и профессии.

–  –  –

для снятия эмоционального напряжения, тревожности, агрессии.

Рекомендаций и пути решения данной проблемы:

В нашей стране уже начата подготовка социальных работников с медицинским профилем, бакалавры со специализацией социально медицинские услуги населению. Бакалавры социальной медицины будут оказывать социально медицинскую помощь, то есть являются организаторами, консультантами, менеджерами, социально медицинской защиты сирот, инвалидов, многодетных семей тех, кто попал в кризисную ситуацию. В системе образовательных учреждений в штатное расписание нужно ввести должность”социальный педагог” который будет оказывать социально психологическое консультирование, психологическую диагностику, обследование личности, будет проводить психологические тренинги, обучать санитарно-гигиеническим навыкам, организация досуга и анимационных услуг, экскурсии, посещения театра, выставок.

Практика развитых стран показывает, что предварительная забота о несовершеннолетних сиротах дает более эффективные результаты, чем борьба с последствиями не достаточного воспитания.

Дополнительными мерами по обеспечению комплексного подхода к адаптации детей сирот к новым социальным условиям являются:

1.Создание патронажных малых групп внутри учебного коллектива.

2.Индивидуальная работа психолога-консультанта.

3.Проведение акций милосердия среди молодежи.

4.Функционирование телефона доверия или горячей линии по проблемным вопросам.

Все выше изложенные права и обязанности детей имеют равноправный характер, независимо от происхождения, расовой и национальной принадлежности, социального и имущественного положения пола, языка, образования, отношения к религии, места жительства, состояния здоровья и иных обстоятельств, касающихся детей и его родителей.

В своем послании народу Казахстана 2010 года Президент страны сказал, что мы вместе смогли сделать Казахстан преуспевающим и вместе мы сможем сделать его процветающим, поэтому государство возлагает большие надежды именно на подрастающее поколение, которое будет способствовать этому.

Список использованных источников: жоба

1. Григорьева Т. Г., Линская Л. В., Усольцева Т. П. Основы конструктивного общения. Методическое пособие для преподавателей. Новосибирск; М., 1997.

2. Владимирова Н. В., Спаньярд Х. Шаг за шагом.

Индивидуальное консультирование выпускников детских домов и школ-интернатов. Москва; Г., 2007.

3. Фурманов И. А., Аладьин А. А., Фурманова Н. В.

Психологические особенности детей лишнных родительского попечительства. Минск; М., 1998.

ММКІНДІКТЕРІ ШЕКТЕУЛІ БАЛАЛАРА ЙДЕ

ЛЕУМЕТТІК ЫЗМЕТ КРСЕТУ МСЕЛЕЛЕРІ МЕН

ОЛАРДЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ

–  –  –

2005 жылы 13 суірдегі «азастан Республикасында мгедектерді леуметтік орау» туралы абылданан заа сйкес ммкіндіктері шектеулі балалара йде леуметтік ызмет крсетіле бастады. 2008 жылы 29 желтосанда «Арнаулы леуметтік ызметтер туралы» азастан Республикасыны Заы абылданды, 2009 жылы 11 суірде «Халыты леуметтік орау саласында арнаулы леуметтік ызметтерді крсету стандарттары» бекітілді.

За трысынан йде ызмет крсету жан-жаты арастырыланыменен, осы саланы мселелегі азайма емес. ызмет крсетуде кптеген иындытар туып жатыр, атап айтанда: кадр жетіспеушілігі; жалыыны тмен дегейі; ата-аналарды ызмет крсету сапасы, саны, формасы мен уаытына анааттанбауы;

леуметтік жмыскерлерді практикалы біліміні кемшіліктері;

леуметтік жмыскерлерге жктелген ызмет салаларыны барлыын бір адам шін толы игеруге ммкін еместігі; ммкіндіктері шектеулі балалара йде леуметтік ызмет крсету таырыбындаы наты дебиеттер мен методикалы басшылы, зге де шыармаларды жотыы, ызмет крсету орталытарында балаларды диагноздары бойынша леуметтік жмыскерге ызмет крсету бойынша кеес беретін невропатолог жне трепевт дрігерлеріні жмыс орындарыны арастырылмауы, т.б. Жоарыда аталан кптеген мселелерді біріні болса да, жауабы табылса, ммкіндіктері шектеулі балалара йде леуметтік ызмет крсету сапасы біршама жоарылама.

леуметтік жмыскер бойынша мамандарды жалаысы ктеріліп, осымша леуметтік сатандыру оржындары арастырылса, осы салаа мектеп тлектеріні назары ауып, болаша мамандарды саны кбейеді. ЖОО жне зге де леуметтік жмыскерлерді оытып, дайындайтын білім беру мекемелері мен айта оыту курстарында тжіриебелік оыту лі кнге дейін тере арастырылмаан. Мысалы: «леуметтік жмыс» мамандыыны студенттері жыл сайын тетін екі-бес апталы оу-таныстыру тжіриебе мен 10 апта созылатын дірістік тжіриебе ту кезінде студент болаша жмыста олданатын дадыларды барлыын игере алмайды, жне оу бадарламасы біткеннен кейін жмыс баытын тадау шін ажетті апарата ие болма алмайды. Егер де оу барысында студенттер теорияны наты тжіриебемен штастырып, сабатарын апта сайын мамандануы бойынша р-трлі мекемелерде ткізсе, оларды білім сапасы еселеп артады.

Наты ызмет крсету саласын: церебралды сал ауруына шалдыан балалара йде леуметтік ызмет крсетуді арастырса, ызмет крсету блімшесіне келген жаа маман, ызмет крсету туралы апаратты тжіриебелі мамандардан алады. Демек, жмыс орынына келгеннен кейін бар білімі жеткіліксіз крініп, маман айта йренуге мжбр болады. айтадан оытуа тжіриебелі жмыскерлерді, жас маманны жеке уаыты, кші кетеді.

Бкіл лемде ммкіндіктері шектеулі балалара йде леуметтік ызмет крсету рбір ызмет сияты нарыты механизм элементтеріне ие. Ммкіндіктері шектеулі балалара йде леуметтік ызмет крсету ерекшеліктерін (ызмет сынушы мен ттынушы тараптарынан) анытау арылы екі тарап арасындаы тсініспеушіліктер шешіледі, ызмет крсетудегі кемшіліктер мен артышылытар аныталады, ттынушыларды ктілімдері аныталады, ызмет крсетушілерді профессионалды дадылары мен білімдері аныталады, ызмет крсету сапасы аныталып, ызмет крсету сапасын жоарлату жолдары сынылады.

Аталан ерекшеліктерді анытай отырып, ммкіндіктері шектеулі балалара йде крсетілетін леуметтік ызметтерді нтижелілігін жоспарауа болады.

Жас маманны жмыс орынына баран кезде профессионалды дайындыы жоары болу шін, леуметтік жмыскерлерге арналан леуметтік ызмет крсетуді методологиялы іс-ралы болуы ажет.

Жоарыда аталан церебралды сал ауруына шалдыан балалара йде леуметтік ызмет крсету бойынша методологиялы жетекшілік кмегімен:

ызмет сапасы артады маманды тжіриебелік оытуа кететін уаыт немделеді рбір балаа денсаулыыны жадайына арай жоары дрежелі кмек крсетіледі.

Ммкіндіктері шектеулі балалара йде леуметтік ызмет крсетуді рбір клиентті денсаулы жадайына арай трлендіру масатында лыбритания тжіриебесін олдану тиімділігі жоары.

1. Фостерлы ктім;

2. Ктіммен блісу (рус. разделение заботы);

3. Кндізгі жне тулік бойындаы ктім;

4. Сырты олдау;

5. Бала ктушісіні ызметтері;

6. Досты олдау ызметтері.

рбір ызмет крсету саласына тоталып тсек, бірінші фостерлы ктім болып тр. Ол мгедек баланы отбасындаы психологиялы жадайды реттеу амалы. Мгедек баланы атааналары мен аа-сіілдері бала ктімімен кндіз тні, жылдар бойы айналысады. Олар шім бала ктімі демалыссыз ебек етуге айналды.

Осыны салдарынан отбасында кикілжіндер туындап, кптеген отбасы айырылысуа дейін барады. Отбасылы дадарысты алдын алу масатында, иын жадайда тран отбасылара лыбританияда 2 аптадан бір айа дейінгі уаыт демалыс арастырылан. Осы профилактикалы іс-шараны азастана да енгізу шін барлы жадай бар. Уаытша болу станционарлара балаларды аз уаыта орналастырып, отбасыа демалыс беру арылы баланы толы отбасыда трбеленуін амтамасыз етуге болады.

Келесі, ктіммен блісу – ммкіндіктері шектеулі баланы отбасына крсетілетін кмек трі. Мысалы баланы ата-анасы онаа баранда, немесе й жинаанда баланы бірнеше саат клемінде арау ызметі. Осы азмет крсету трі жеке ксіпкерліктер мен коммерциялы емес йымдара ызыушылыын тудыруы ммкін, жне икемді жмыс кестесі арылы зейнеткерлер мен уаытша жмыссыздарды жмыспен амтуа ммкіндік береді.

Осы ызмет трі мемлекет тарапынан аржыландырылып, мемлекеттік тапсырыс бойынша орындалуы ажет.

Бала ктушісі ызметі жмыспен айналысатын, аылы бала ктушілеріні ызметтері олжетімсіз болан кезде немесе баланы денсаулы жадайына байланысты арнайы мамандандырылан ктім ажет болан жадайында олданылуы тиіс.

Кндізгі немесе тулік бойындаы ктім азіргі уаытта кндізгі стационар немесе стационар мекемелерінде жзеге асырылады.

Ерекше назарды ажет ететін еріктілерді ызмет крсетуі болып табылады. Осы ызмет зады тіркелген жадайда, Еріктілер каталогын ру арылы крсетілетін ызметтерді бірреттік емес, жйелі трде ткізілуі амтамасыз етулуі, р трлі балаларды мінезі мен жеке ызыушылытарына байланысты жастар арасында сйкес ызыушылытары бар достар табу жне трылыты ауданы бойынша ызмет крсету ыайлылыы шін достарды тадау ммкін болар еді.

Жастарды адамгершілік істерге атысуы оларды мдениетті, кішіпейіл, айналасындаы адамдарды ызыушылытарын ескеретін оамны пайда болуына да сер етеді.

ызмет крсетуді осы тріні артышылытары кп боланымен, ауылды айматарда тратын мгедек балалара олжетімсіз болып тр. Ауылды аудандарда жылдамдыы жоары интернет желісіні пайда болуымен, видеобайланыс, электронды пошта арылы хат аламасу ммкін болады. Кейбір телефон осымшалары арылы да дыбыс, видео, фото байланыс орнату ммкіндіктері бар.

Осы ызмет лкен шыындарды талап етпейді. Тгел жйені рбір алада бір маманны баылауы жеткілікті.

ызмет трлерін трлендіру арылы азметтерді сапасы жоарылап, балаларды оама кірістіруді жаа жолдары ашылады.

Украинада ммкiндiктерi шектеулi балалара леуметтiк кмек крсеткенi шiн ата-анасыны бiрiне немесе баланы арап отыран тлалара ай сайыны жрдемаы тленiп отырады. Негiзгi шарт олар оымауы, жмыс iстемеуi, жне скери ызмет атармауы керек, баланы 3 жаса толанына дейiнгi бала ктiмiне байланысты демалыста болмауы керек. Жалызбасты аналар мен келерге жмыс немесе оу орнына арамастан мгедек баланы ктiмiне байланысты жрдемаы таайындалады.

азастанда 18 жастан асан 1 топтаы балалы шатан мгедекті ктімімен айналысатын ата-аналарыны бірін леуметтік жмыскер статусына иелендіріп, оан сйкес минималды жалаы дегейін тлеуді азастан Республикасы Парламентіні депутаттары Д. Назарбаева, И. Аронова, О.Киколенко, Г. Исканова 2014 жылды 15 атарында азастан Республикасыны Премьер-министрі К.

Мсімовке сынан. Бірата, ата-аналарды жалаы мен азіргі уаытта балалара леуметтік ызмет крсетуге жмсалатын шыындарды салыстыра отырып, арастырылан сыныс тиімсіз деп табылды.

АШ пен лыбританияда балаларды 100% туыланнан кейiн мiндеттi трде генетикалы ауруларды ммкiндiгiне тексерiледi.

Осыан орай баланы уаытылы емдеу мен бала дамуыны артта алуынан тылу ммкiн болады, жне балалы мгедектiк дегейi тмендейдi.

Чехияда ерте бейімделу бойынша ызметтер бала дамуын аматамасыз ету мен отбасыны олдауына негізделген. Осындай ызметтер басым трде йде крсетіледі – мамандар клиенттерді йлеріне айына 1-3 рет барып, ата-аналармен бірігіп, мселелерді шешуді олайлы жолдарын іздейді, сонымен атар баланы саталан асиеттерін максималды трде олдануа тырысады.

Мамандар ата-аналара трткі болушы орта растыруа, баланы зге асиеттерін дамытуа йретеді, материалды кмек туралы апараттандырады жне леуметтік дотация сратары бойынша кеес береді. Сонымен атар, ата-аналар ойыншытарды, дебиеттер немесе оу ралдарын жала ала алады. Ерте интервенциялау орталытары ата-аналара кездесуге кмектеседі, тжірибе алмасу, ата-аналарды кезесуін, семинарлар, апталы курстар, олдау топтарын йымдастырады.

Чехия тжіриебесінен азастан шін бейімдеуге болатын шарттар: мгедек балаа ажетті ралдар, ойыншытар мен дебеттерді жала беру, ата-аналар арасындаы тжіриебе блісу мен ата-аналарды арнайы тренингтерден ткізуді задастыру болып табылады. зге шарттар азастанда олданылып отыр: отбасыа ерте интервенциялау мен отбасын олдауа баыттылы ммкіндіктері шектеулі балалара йде леуметтік ызметтер бала 1,5 жаса толысымен жзеге асырылады, отбасыа кеес беру, отбасы мселелерін шешу (трын ймен, клікпен, ажетті ралдармен амту) приоритетті орын алып отыр.

Барлы аталан іс-шаралар ммкіндіктері шектеулі балалара йде леуметтік ызмет крсету сапасын ктеруге баытталан.

олданылан дереккздер тізімі:

1. Хакимжанова Гульнур, к.м.н., Президент ОО АСРИВ, Гульнур Хакимжанова о возможностях применения опыта Великобритании по разделению заботы о детях инвалидах в Казахстане, 24.08.2010 год, АМАНСАУЛЫ Общественный фонд

2. Информационный бюллетень европейского отдела ICEVI, Выпуск 34, том 13 номер 2, июнь 2007

3. Н. Никулина, Примные (фостерные) семьи: американский опыт. www.fosterparenting.com. Опубликовано: 2007-08-28

4. Закон Украины «О государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам»

5. Ответ на депутатский запрос Премьер-Министра РК от 17 февраля 2014 года № 20-11/230

–  –  –

азіргі кезеде еліміздегі ммкіндігі шектеулі балалар саныны кбеюі, денсаулы сатау, білім жне леуметтік орау салаларыны осы мселеге кіл блуін талап етіп отыр. Жыл санап ммкіндігі шектеулі балалара деген оамны кзарасы згеріп, оларды оамны бір мшесі ретінде арауа бет брды. Мндаы басты масат – дамуында ауытушылыы бар балаларды жан айайын оама жеткізу, яни бала азасындаы ауытулар мен бгеттерді себеп-салдарын анытап, оларды отбасындаы арым-атынастарын дамытып, дені сау баламен араласуына жадай туызу.

Бл туралы Елбасымыз Н. Назарбаев зіні «азастан жолы – 2050: Бір масат, бір мдде, бір болаша» атты биылы Жолдауында «Ммкіндігі шектеулі азаматтарымыза кбірек кіл блу керек.

Олар шін азастан кедергісіз аймаа айналуа тиіс. Біз оларды белсенді мірге тартамыз, олар тек жрдемаы алып ана оймайды, сонымен бірге, здерін оамны мшесі, пайдалы ебеккер ретінде сезінетін болады»,-деп атап тті.

Ендеше, ммкіндігі шектеулі балалара аморлы пен олдау жасауда арнайы білім беретін мекемелермен атар леуметтік институттарды да атарар рлі жоары. Бл ретте азастан Республикасы Тыш Президентіні Музейінде жзеге асырылып отыран шараларды маызы зор. Музей зіні оу-аартушылы ызметінде ммкіндіктері шектеулі балаларды олдау мен оларды шыармашылы дамуына ерекше кіл бліп келеді. Ммкіндіктері шектеулі балалармен кп жылды жмыс тжірибесі азастан Республикасы Тыш Президенті – Елбасы Н.. Назарбаев орыны «Жан жылуын сыйлайы» леуметтік жобалар байауында таныстырылып, нтижесінде жоба авторлары «азастан Республикасы Тыш Президенті – Елбасы орыны Лауреаты»

атанып, диплом жне тс белгісімен марапатталды.

Музей ылыми-зерттеуші, білім беруші жне мдени орталы ретінде ылыми-зерттеу, экспозициялы-крме, апаратты-баспа, экскурсиялы ызмет жне музей педагогикасыны баыттарын жетілдіруді масат еткен. Аартушылы ызметі барысында білім беру саласыны барлы мекемелері мен оамды йымдарды тарта отырып, трлі дістерге рылан дрістер, экскурсия-сабатар, шеберлік-сыныптары, балалара арналан мерекелік сабатар, пікірсайыс клубы жне т.б. сан-алуан шараларды ткізеді. Соны ішінде, аартушылы ызметіндегі басты баыттарды бірі – ммкіндігі шектеулі балаларды олдауа арналан шаралар болып табылады. Жыл сайын Астана аласындаы Еуропалы комиссияны кілдігімен, «Астана. Мгедек балалар оамы» Б, «Баламай»

балаларды дамыту Орталыы», «Океан-арт» арт-терапия орталыы»

Б жне т.б. йымдармен бірлесе отырып, «ерекше» балалара арналан арт-терапиялы семинарлар, байаулар мен жмыс крмелерін ткізуді игі дстрге айналдыран.

азастан Республикасы Тыш Президентіні Музейінде мгедек балалар «ерекше балалар» деген атауа ие. Олар леуметтік, физиологиялы жне психологиялы жаынан аз оралан ерекше балалар. «Ерекше балаларды» бейнелеу неріне, белсенді кркем шыармашылыа баулу, музей кеістігіні ерекшелігін олдану жне арт-терапиялы жмыстар ткізу арылы олармен арадаы шектеу мен тйытыты жоюа, зіне сенімділігін арттыруа жне леуметтік бейімделуге септігін тигізеді. Сонымен бірге бл балаларды те атты уайымдауа, здеріне деген андай да бір атынасты байауа, семдікті баылауа деген абілеттілігі соншалыты, оларды кез-келген рекетіне дайын тру ажет.

Музейлік ортаны семдігі мен жайлылыы оларды ішкі интеллектуалды леуетін ашуа кмектесіп, елестету мен абылдау мшелерін дамытады.

Мдени-сауытыру жне білім беру-аартушылы мекеме ретінде Музей ызметін талдау нтижесінде музейлік саламен тікелей байланысты жмысты ш баыты зірленді:

Экспозициялы-крмелік;

Экскурсиялы;

Білім беру-аартушылы.

Музейді экспозициялы-крмелік баытындаы жмысында балаларды денсаулыына, абылдау дегейіне арай музейлік артефактілерге деген атыстыру дістері аралады. детте витриналарда тратын экспонаттарды з олымен стап кру зіні о «терапиялы» нтижесін беруде. Мысалы, «азастан Республикасы Тыш Президентіні Музейіндегі арулар жинаы»

таырыпты экскурсиясында ммкіндігі шектеулі балалар з олдарына ескі ару-жараты стап круге аса лшыныс танытады.

Бл жерде Музей ызметкерлері балаларды олдарына аруды статып оюмен ана шектелмей, белгілі бір рекеттерді орындауа да жмылдырады.

Ал экскурсиялы ызмет тек тсіндіріп ана оймай, оламен зара диалога тсу арылы, балаларды зіндік ойлау абілетін арттыруа баытталады. Мысалы, «Королевская игра» таырыпты экскурсиясы барысында елімізді балалар йінен келген жетім балалар мен ата-анасыны арауынсыз алан балалар металл, фарфор, ааш пен сйектен жасалан бірыай шахмат коллекциясымен танысып ана оймай, экскурсия соында шахмат ойнауа да ммкіндік алды.

азастан Республикасы Тыш Президенті Музейіні музей педагогикасы орталыы жзеге асыратын аартушылы ызмет ммкіндігі шектеулі балалар, жетім балалар жне ата-анасыны арауынсыз алан балалармен жмысты е тиімді дістеріні бірі болып табылады.

Ерекше балалар мен оларды трбиелеп отыран ата-аналарды леуметтік бейімдеуді амтамасыз ететін басты факторды бірі леуметтік-педагогикалы олдау крсету. Онда негізгі ынта-ыылас бала мен ата-аналара зін-зі жетілдіру мен дамытуа ыпал ететін масаттар мен ндылытарды жаа жйесін жасауа аударылады.

зара арым-атынас барысында жауапкершілік пен дербестікті болуы, топты мддесімен з ызыушылыыны сйкес келуін йлестіру барысында ммкіндігі шектеулі бала з жаындары мен оама пайдалы рекет жасай отырып, зіні тлалы жне леуметтік бейімделуіне сер етеді.

Осылайша, леуметтік-педагогикалы олдауды жзеге асыруда белгілі бір тсілді олдану оларды леуметтік-белсенді топа айналуына ыпалын тигізеді.

Музейде тілетін шара барысында музей педагогы мен атааналар келесі міндеттерді бірлесе шешуі тиіс:

1. Ерекше балаларды арасынан белсенді, бастамашыл азамат трбиелеу.

2. Тлалы асиеттерін алыптастыру (з халыны ндылытары мен мдениетін мегерту негізінде адамгершілік сезім, жасы кіл-кй, денсаулы, арым-атынас, мінез-лы, еркін уаыт ткізу білу мдениетін сііру).

3. Оларды оамда здерін басалармен те ыты азамат ретінде сезінуіне жадай жасау.

леуметтендіру рдісінде, оны ішінде ерекше балаларды леуметтік бейімдеуде леуметтік-педагогикалы олдау олара оамда мір сруге ажетті асиеттерді иемденуіне, леуметтік ызметті, леуметтік арым-атынас пен мінез-лыты мегеруге, тланы леуметтік алыптасуын жзеге асыруа кмектеседі. Олар трлі шаралар арылы пассивті объекті емес, оршаан ортаны талабына сай, зіні ішкі леуетінен з тласын алыптастыра алан белсенді субъектіге айналуы тиіс.

Мемлекет басшысыны брыны резиденциясындаы баспасз залында ткізілетін ойын сабатары ммкіндігі шектеулі балалара айталанбас психологиялы кіл кй сыйлайды. Трлі жадайдаы бл балаларды барлыыны здерін тадаулы адамдай сезінуіне музей ызметкерлері жан-жаты жадай жасайды. Арбада отыран, кзі нашар кретін, лаы ауыр еститін, церебральды сал ауруына шалдыан балалар здерін еркін стап, тадаулы она ретінде сезінуге ммкіндік алады. Бл сттерде музей ызметкерлері дертіне арамастан р баланы жанынан табылып, кмектесуге дайын трады.

Музей педагогикасыны орталыы жыл сайын «Астана.

Мгедек балалар орталыы» Б арнайы есебінде тран церебральды сал ауруына шалдыан балалар шін арт-терапиялы семинарлар йымдастырып ткізеді. Ол шін арт-терапиядан арнайы тренерлер іздестіріп, шараны ткізу, орытындылау сценарийін рады, арттерапиялы сеанстарды нтижесі бойынша крме дайындап, атысушылара сыйлытар зірлейді.

Мысалы, «Жректен жрекке» атты айырымдылы акциясы «САД» орталыымен бірлесіп ткізілді. Акция еліміздегі АШ Елшілігіні мдениет блімімен бірлескен шара болды. «Арт-класс»

жмысына АШ суретші стаздары Роберт Садж бен Чау Нгуен атысты. Акцияны масаты мгедек балалара психологиялы проблемаларды шеше білуге, кркем шыармашылыын дамытуа баытталды. «Арт-класса» Ал Балалар йіні балалары мен 24 ммкіндігі шектеулі балалар атысты. Бірлескен шара балаларды здерін сенімді болуына кмектесті.

Сонымен атар, жыл сайын ткізілетін «асиетті тастар» арттерапиялы семинары «Астана. Мгедек балалар оамымен»

бірлескен шара болып табылады. «Астана. Мгедек балалар оамы» Б – азастан Республикасы Тыш Президенті Музейіні кп жылы серіктесі. Бірлестікті миссиясы – дамуында ерекшелігі бар балаларды леуметтік бейімдеу, арым-атынас дадысын, тзімділік пен лидерлікті алыптастыруа кмектесу болып табылады. Бл шараа атысатын 4 жастан 25 жаса дейінгі балалар сиырлы аламны кмегімен здерін оршаан лемні сырларына іліп, здерін оамны бірттас мшесі ретінде сезінеді.

Халыаралы отбасы кнін мерекелеу барысында Еуропалы комиссия мен «Балаларды леуметтік бейімдеу орталыы» Б серіктестігімен леуметтік гендерлік таырып аясында балаларды сурет крмесіні ашылу салтанаты мен балалар мерекесі йымдастырылды. Мерекелік іс-шараа Еуропалы Ода кілеттігіні басшысы Норбер Жустен жбайымен, ммкіндігі шектеулі балаларды трбиелеп отыран 50 отбасы, жетім балалар, кп балалы отбасынан шыан балалар мен мектеп-гимназияларды оушылары атысты.

Ал екі кндік «Баытты балалы ша» шыармашылы лабораториясыны аясында «Кн сулесі олымызда» арттерапиялы сессиясы ткізілді. Шыармашылы кіл-кй сыйлау шін психологиялы тренингтер мен олды жаттытыратын ойындар ойнатылды. Ал шеберханада балалар алаандарыны бейнесін жасауды ызыушылыпен орындады.

Екінші кні арт-терапевтер балалара алдыы кнні сезімдерін еске тсіріп, алаан бейнесін бояуды сынды. Ата-аналар мен балалар нерді шипалы уатын сезінуге ммкіндік алды. Балаларды шыармаларынан ашы бояуды басымдыын байауа болады.

Гипстен дайындалан алаан бедерін кнні бейнесі салынан баннерге орнатуда балаларды уанышында шек болмады.

йымдастырушылар бл шараларды ткізу арылы ммкіндігі шектеулі балаларды сауытыруды баламалы бадарламасын енгізу формасы ретінде сынуда. Мысалы, «Еркіндік нышаны балалар кзарасымен» деп аталатын арт-терапиялы сессия барысында екі командаа блінген балалар жас суретшілер мен арт-терапевтерді кмегімен еркіндік нышанын жасауа лшына кірісті. р топ з суретін таныстырып орау барысында алан серлері, ойларымен блісе отырып, тадаан сурет таырыбын толытай ашып берді.

Балаларды пікірінше, олар е алдымен бояулар арылы еркіндік нышанына деген з кзарастары мен сезімдерін білдірген.

Сонымен атар, шараа атысушы ата-аналар мен леуметтік ызметкерлер шін оригами бойынша шеберлік сыныбы ткізілді.

Ересектер ааздан «баыт тырнасын» жасауды йренді. Бл з кезегінде ммкіндігі шектеулі балалара арап отыран атааналарды да зіндік дамуына ыпалын тигізетіні сзсіз.

Бл жолы шараа «Астана. Мгедек балалар оамы» Б, «Балам - ай» балаларды дамыту орталыы», «Думан» СО жанындаы «Океан-Арт» арт-терапия шыармашылы орталыы» Б, «Астана.

Жас суретшілер бірлестігі» серіктестік негізде атысты.

Шара барысында «Думан» СО жанындаы «Океан-Арт» арттерапия шыармашылы орталыы» Б бас директоры С.Б. Татенова «Музейде жыл сайын тетін бл шараны балалара таусылмас кілкй мен уаныш сезімін сыйлаанынан блек, ата-аналара дамуында ерекшелігі бар балаларды тадыры ешкімді бейжай алдырмайтындыын сезінгендерін» атап тті.

р жылы арт-терапиялы сессиялар зіні дістемелік шеберлегімен, жаашылдыымен ерекшеленеді. Атап айтар болса, «Сиырлы орман» жне «Мені ішкі жан днием» сюжетін салу шін бояу, фломастерлерден блек трлі-тсті кріштер олданылды.

Биылы жылы «нерді ажайып лемі» сессиясын йымдастыруа «Таза жрек – PURE HEART» Б олдан жасалан эксклюзивті бйымдарыны крмесін сынды. Сессия барысында табии тастармен, моншатармен трлі композицияларды жасауа йрете отырып, балаларды эстетикалы баыта трбиелеуде кмегі зор болды.

Мндай шараларды ткізу арнайы кмекке мтаж балаларды мселелеріне оамны назарын аударуды бір жолы. ткізілетін сабатар олара здерін оамны толыанды мшесі ретінде сезінуіне жне дені сау адамдар оамында зін еркін стауына ммкіндік береді. Балалар рашанда Музейге келіп, нер леміне, уаныш пен мейірімділік атмосферасына бленуге асыып отырады.

Саппоро аласыны AMITIOUS (АМБИШИУЗ) жапонды туелсіз мір орталыыны директоры, 1 топтаы мгедек Осанай Митиконы айтуынша, азастан Республикасы Тыш Президентіні Музейі зірлеген масатты бадарлама ммкіндігі шектеулі адамдарды Музейді еркін аралауына жадай жасалан, сондай-а «ерекше» балалар мен ересектерге арналан жмыс формаларыны жзеге асырылуы ерекше назар аударарлы жайт.

Осанай Митико бізді Музейімізге «Астана. Мгедек балалар оамы» бірлестігімен кп жылды серіктестік негізінде йымдастырылан кездесу барысында келді.

Осылайша, Р ТПМ леуметтік бадарламаларды жзеге асырылуы бл баыттаы жмыстарды рі арай да жетілдіруге ммкіндік беретін біратар діснамалы орытындыларды жасауа негіз болды:

- Дамуында ерекшелігі бар балалармен жмыс пен сабатаы жетістік музей ызметкеріні жеке абілетіне, адамгершілік сезіміне байланысты аныталады;

- Музейдегі жмыс зара сенімділік атынаса рылуы ажет;

- Балаларды музей леміне біртіндеп тарту аидасын станан жн;

- Жмыс барысында міндетті трде трлі санаттаы (озалысында, тілінде, естуінде жне т.б. дамуында ерекшелігі бар) балаларды даму ерекшелігі мен белгілерін зерттеу;

- рдайым ойын элементтерін олдану аидасын стану ажет: бейнелеу мен ойлау, елестетуді дамытуа арналан ойындар, озалысты айындауа арналан ойындар жне т.б.

- Ішкі кіл-кйді бейнелеу формасы ретінде сурет салуды лкен сері бар екенін ескеру;

- Ата-аналар, аморшыларды бірлескен жмыса тарту.

Жоарыда аталандардан блек, жобаны жзеге асыруда крсетілген шараларды оамны назарын «ерекше» балалара аудару шін баралы апарат ралдарын тартуа да лкен кіл блген дрыс.

азіргі заманы оамда мгедектікті адамзат міріні бір былысы ретінде арастырып, біз рашан ммкіндігі шектеулі балаларды ытары мен міндеттеріні барлы адамдар тарапынан мойындалуына ол жеткізуіміз керек. Бл жерде мдениет саласыны мекемелері де маызды рл атарады.

Музей педагогтары мен арнайы мамандарды ызметіні негізіне жеке-тлалы тсіл, тиімділік, объективтілік, коммуникативтілік жне рмет сезімі (балалар, оларды атааналары, аморшыларына деген) бекітілген.

азастан Республикасы Тыш Президентіні Музейінде мгедек балалара ызмет етуді негізгі идеясы ерекше балалара здерін барынша еркін, жайлы сезініп, осында тетін барлы шаралара атыса алатындай жадай жасау.

Нтижесінде:

- азастан Республикасы Тыш Президентіні Музейінде ткен барлы крмелер ммкіндігі шектеулі балаларды барлы санаты шін ашы;

- Музей зіні ызметіне тн емес, біра «ерекше» балалар шін те маызды арнайы арт-терапиялы бадарламалар сынады;

- Жыл сайын Музей зіні крмелік алаын мгедек балаларды шыармашылы жмыстары шін сынып келеді.

Мндай крмелерді ткізуді міндеттеріні бірі адамдара шыармашыл адамны міріндегі айы-мына арамастан, рбір адамны сенімін крсету. лемге деген мндай оптимистік кзарас бір адамдарды жасампаздыа жетелесе, екінші бір тобын адамгершілік жне кркемдік баытта трбиелейді.

Жалпы аланда, біз азастан Республикасы Тыш Президентіні Музейінде ммкіндігі шектеулі жандарды здерін рі арай жайлы да сенімді сезінуіне бар ебегімізді саламыз.

олданылан дереккздер тізімі

1. азастан-2050» Стратегиясы алыптасан мемлекетті жаа саяси баыты, 14.12.2012 ж.

Pages:     | 1 |  ...   | 2 | 3 |

4

| 5 | 6 |  ...   | 13 |
Источник: http://www.konf.x-pdf.ru/19pedagogika/270079-4-azastanda-balalar-iin-orau-zhetistikter-problemalar-men-perspektivalar-respublikali-ilimi-praktikali-konferenciya-ma.phpРекомендуем посмотреть ещё:


Закрыть ... [X]

Семинар саба: Шыармашылы жоба лгісі: «Тймеда глін Стены роспись в волнах

Шы?армашылы? жоба оригами Шы?армашылы? жоба оригами Шы?армашылы? жоба оригами Шы?армашылы? жоба оригами Шы?армашылы? жоба оригами Шы?армашылы? жоба оригами

ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ